Lesser Slave Lake

HWY-88
Slave Lake, AB T0G 240- Map It
Phone: (780) 849-7100