Avon Park Air Force Range

29 S. Boulevard
Avon Park, FL 33825- Map It
Phone: (863) 452-4254