North Lake Park

Park Rd.
Garnett, KS 66032- Map It
Phone: (785) 448-5496