Santa Cruz Lake

CR-98A
Santa Fe, NM 87506- Map It