Burke Lake Park

7315 Ox Rd.
Fairfax Station, VA 22039- Map It
Phone: (703) 323-6600